Kisaki the Yellow Apple Fairy

Kisaki the Yellow Apple Fairy

Kisaki the yellow apple fairy πŸ’›πŸŽπŸ§š
Less than 1cm, so small, how dainty πŸ”¬πŸ“πŸ‘Œ
She’s in love with anything dairy πŸ₯žπŸ₯›πŸ§ˆ
Big and round eyes, such a pretty beauty πŸ™ˆπŸ€©πŸŒ·

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.